diumenge, 13 de desembre de 2009

¿És aquest el manifest amb el que se’ns anava a caure la cara de vergonya als politics? - ¿Este es el manifiesto con el que se nos iba caer la cara de vergüenza?

¿És aquest el manifest amb el que se’ns anava a caure la cara de vergonya als politics?

Rosa Gil, Presidenta de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta, ens va avisar fa algun temps que apareixeria un manifest, i cito textualment, “de personas de valiosa valía cultura y de peso internacional para que en el momento oportuno digan dónde está esa Barcelona abierta a todos para ver si se les cae la cara de vergüenza a los políticos que tenemos por estos pagos".

Amb tots els meus respectes per aquests “il•lustres” signants del manifest, i també per Rosa Gil, que pensa que tot polític que està en contra de la tauromàquia és, i torno a citar les seves paraules, “unos chupaculos, una indecencia de personajes, y unos políticos de mierda”, aquest manifest anunciat a bombo i platet, no tan sols no és vehicle per tal que a ningú se li caigui la cara de vergonya, sinó que demostra de forma clara i contundent la falta d’arguments que tenen els afeccionats a la tauromàquia.

Estic convençut que entre els signants del manifest hi haurà veritables afeccionats a la tauromàquia, altres que defenen fonamentalment interessos econòmics, però també hi haurà aquells que han estat induïts a una creuada en pro de la defensa de les llibertats. Hi ha alguna creuada més emblemàtica que la defensa de la llibertat?

Però que ningú s’enganyi, aquí no es defensa la llibertat dels esclaus, ni la del sufragi universal, ni tan sols la d’un poble oprimit, el que aquí s’està defenent és la llibertat d’una minoria per tal que pugui continuar amb la transgressió del sentiment ètic i la moral d’una majoria.

Prohibir, “un verb que tan sovint ens ha vingut de fora”, tal i com diu el manifest. Però que aquesta vegada arriba de dins, de les mateixes entranyes de la societat civil catalana. Més de 180.000 persones de totes les professions, estatus socials, creences i colors, es varen mobilitzar en contra d’allò que consideren una barbàrie totalment anacrònica, un atemptat a la ètica, i una crueltat contra un esser viu totalment innecessària.

Entre els, un amunt un avall, 277 signants que segons Rosa Gil son “personas de valiosa valía cultural y peso internacional”, podem trobar tot tipus de professions, entre les que abunden els empresaris, advocats i metges, però a on també podem trobar algun cuiner, auditor de comptes, dissenyador gràfic, oficial de notaria, funcionari, jugador de handbol, ramader, interiorista, agent de viatges, industrial, logopeda, comerciant, viticultor i altres oficis igualment respectables, però que disten molt de ser de gran pes internacional. La vàlua cultural ja dependrà en gran mesura de la formació de cada individu, no necessariament de la seva professió.

Malauradament no es varen recollir les dades professionals dels centenars de milers de persones que varem signar la ILP. Però val a dir que a banda d’aquells que han estat les cares de la ILP per ser persones molt conegudes, han signat també un bon grapat de metges, advocats, empresaris, filòsofs, professors universitaris, jutges, artistes, cuiners, funcionaris, i també taxistes, senyores de casa seva, aturats, caixers de supermercat, en definitiva, persones que independentment del seu pes internacional o la seva valua cultural, conformen el teixit de la societat catalana i tenen tan a dir com qualsevol altre català.

No vull treure importància a cap dels signants del manifest, però es tracta de 277 persones. Menys de 300 persones que tenen el pes intrínsec que tenen 277 en front de 180.000, ni més ni menys. Suposo que fins aquesta xifra han pogut arribar en aquests mesos que porten preparant el manifest.

Els signants potser han oblidat que les baralles de gossos i galls estan ja prohibides a Catalunya per la pròpia llei catalana, de la mateixa manera que fumar a determinats indrets, o conduir sense cinturo de seguretat, i tantes i tantes coses més. Perquè la prohibició forma part de la llei i de la mateixa democràcia. Perquè quan els drets xoquen entren en vigor les prohibicions. I aquí estem discutint al voltant de dos drets o llibertats enfrontades, la d’aquells que volen fruir i gaudir amb un espectacle públic, i la d’aquells que considerem aquesta mena d’espectacles quelcom vergonyós i indigne de la nostra societat.

A aquells que han signat l’argument de que “cada cop que la llibertat d’algú es veu negada o limitada, la llibertat de tothom perd pes, es debilita, s’empetiteix”, m’agradaria preguntar-los quan petita senten la seva llibertat pel fet que jo no sigui lliure de circular sense el cinturo de seguretat, o de fumar a un espai públic. A tots ells, especialment als advocats i juristes signants, els vull dir que jo he acceptat les prohibicions com quelcom natural que porta implícita la pròpia democràcia, seran ells tan demòcrates com jo?, o s’estimen més l’argument de facis el que digui jo i no es prohibeixi el que a mi m’agrada.

Molt curts d’arguments han d’anar quan anuncien amb tant de rebombori un manifest ple de vaguetats i inconsistències. De paraules grandiloqüents sobre allò que consideren que és Barcelona, com si Barcelona deixes de ser lliure, ciutat oberta, ciutat de tots, o metròpoli europea, pel fet de deixar de banda un espectacle que avergonyeix a la majoria dels seus ciutadans.

Una cosa es ben certa, i és que un cop llegit el manifest, no tan sols no se m’ha caigut la cara de vergonya, sinó que les meves conviccions han quedat intactes, i inclús en certa mida reforçades.


¿Este es el manifiesto con el que se nos iba caer la cara de vergüenza?

Rosa Gil, Presidenta de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta, nos avisó hace algún mes que iba a aparecer un manifiesto, y cito textualmente, “de personas de valiosa valía cultura y de peso internacional para que en el momento oportuno digan dónde está esa Barcelona abierta a todos para ver si se les cae la cara de vergüenza a los políticos que tenemos por estos pagos".

Con todos mis respetos para los “ilustres” firmantes del mismo, y para Rosa Gil, que piensa que todos los políticos que están en contra de la tauromaquia son, y cito sus palabras, “unos chupaculos, una indecencia de personajes, y unos políticos de mierda”, este manifiesto anunciado a bombo y platillo, no solo no es vehículo para que a nadie se le caiga la cara de vergüenza, sino que demuestra de una forma clara y contundente la falta de argumentos de los que adolecen los aficionados a la tauromaquia.

Estoy convencido de que entre los firmantes del manifiesto habrá verdaderos aficionados a la tauromaquia, otros que defienden fundamentalmente intereses económicos, pero también habrá aquellos que han sido inducidos a una cruzada en pro de la defensa de las libertades. ¿Hay alguna cruzada más emblemática que la defensa de la libertad?.

Pero que nadie se engañe, aquí no están defendiendo la libertad de los esclavos, ni la del sufragio universal, ni siquiera la de un pueblo oprimido, lo que aquí se está defendiendo es la libertad de una minoría para poder continuar con la transgresión del sentimiento ético y la moral de una mayoría.

Prohibir, “un verbo que tan a menudo nos ha venido de fuera”, como reza el manifiesto. Pero que esta vez llega de dentro, de las mismas entrañas de la sociedad civil catalana. Más de 180.000 personas de todas las profesiones, estatus sociales, credos y colores, se movilizaron en contra de lo que consideran una barbarie totalmente anacrónica, un atentado a la ética, y una crueldad contra un ser vivo totalmente innecesaria.

Entre los, uno arriba uno abajo, 277 firmantes que según Rosa Gil son “personas de valiosa valía cultural y peso internacional”, podemos encontrar todo tipo de profesiones, entre las que abundan los empresarios, abogados y médicos, pero donde también encontramos algún cocinero, auditor de cuentas, diseñador gráfico, oficial de notaría, funcionario, jugador de balonmano, ganadero, interiorista, agente de viajes, industrial, logopeda, comerciante, viticultor y otros oficios igualmente respetables, pero que distan mucho de ser de gran peso internacional. La valía cultural ya dependerá en mayor medida de la formación de cada individuo, no necesariamente de su profesión.

Desgraciadamente no se recogieron los datos profesionales de los centenares de miles de personas que firmamos la ILP. Sin embargo baste decir que al margen de aquellos que han sido las caras de la ILP por tratarse de personas muy conocidas, han firmado también un buen número de médicos, abogados, empresarios, filósofos, profesores universitarios, jueces, artistas, cocineros, funcionarios, y también taxistas, amas de casa, parados, cajeros de supermercado, en definitiva, personas que independientemente de su peso internacional o su valía cultural, forman el tejido de la sociedad catalana y tienen tanto que decir como cualquier otro catalán.

No pretendo restar importancia a ninguno de los firmantes del manifiesto, pero se trata de 277 personas. Menos de 300 personas que tienen el peso que intrínsecamente tienen 277 frente a 180.000, ni más ni menos. Supongo que hasta esa cifra han podido llegar en estos meses que llevan preparando el manifiesto.

Los firmantes tal vez hayan olvidado que las peleas de perros y gallos están ya prohibidas en Catalunya por la propia ley catalana, al igual que fumar en determinados espacios, o conducir sin cinturón de seguridad, y tantas y tantas cosas. Porque la prohibición forma parte de la ley y de la propia democracia. Porque cuando los derechos colisionan entran en vigor las prohibiciones. Y aquí estamos discutiendo sobre dos derechos o libertades confrontadas, la del que quiere gozar y disfrutar con un espectáculo público, y la de aquel que considera al citado espectáculo algo vergonzoso e indigno de nuestra sociedad.

A los firmantes del argumento de que “cada vez que la libertad de alguien se ve negada o limitada, la libertad de todos pierde peso, se debilita, se empequeñece”, me gustaría preguntarles cuan pequeña sienten su libertad por el hecho de que yo no sea libre de circular sin el cinturón de seguridad, o de fumar en un espacio público. A ellos, especialmente a los abogados y juristas firmantes, les quiero decir que yo he aceptado las prohibiciones como algo natural que lleva implícita la propia democracia, ¿serán ellos tan demócratas como yo?, o prefieren el argumento de hágase lo que yo digo y no se prohíba lo que a mí me gusta.

Muy escasos de argumentos andan cuando anuncian con tanto esmero un manifiesto repleto de vaguedades e inconsistencias. De palabras grandilocuentes sobre lo que consideran que es Barcelona, como si Barcelona dejase de ser libre, ciudad abierta, ciudad de todos, o metrópolis europea, por el hecho de dejar a un lado un espectáculo que avergüenza a la mayoría de sus ciudadanos.

Una cosa es cierta, y es que tras leer el manifiesto, no solo no se me ha caído la cara de vergüenza, sino que mis convicciones han quedado intactas, y en cierta medida incluso reforzadas.

2 comentaris:

marguerite ha dit...

Felicitacions Carles, he posat un article parlan de tù sobre del meu blog : http://margarida.over-blog.com.over-blog.com/ amb un llaç cap aquest blog
Es bo lluitar encontra les curses de braus en Catalunya i també encontra tota maltraitancis d'animals a casa nostre
Disculpe-me el meu català tan dolent

Carles Marco ha dit...

Moltes gràcies Marguerite. El teu Català s'entèn perfectament.

Merci beaucoup!