dijous, 17 de desembre de 2009

Carta oberta de la Plataforma PROU als Diputats del Parlament de Catalunya - Carta abierta de la Plataforma PROU a los Diputats del Parlament de Catalunya

DEBAT: LA RAÓ DE SER DELS PARLAMENTS

Cada dia la maquinària taurina fa servir nous arguments perquè la Iniciativa Legislativa Popular per abolir les 'corridas de toros' a Catalunya posada en marxa per la nostra plataforma, no rebi el suport dels parlamentaris catalans. Estan en el seu dret, sí, però volem puntualitzar que aquests arguments tenen un rerefons antidemocràtic i preocupant.

Cal deixar clara una cosa, i que ningú es confongui: el divendres 18 de desembre de 2009 no es votarà si Catalunya decideix o no prohibir les 'corridas de toros', el que es votarà és si la qüestió ha de ser debatuda o no. Que la indústria taurina no vulgui que es porti a debat la nostra proposta és una cosa que es pot entendre, tot i que no justificable; i la cobertura que aquesta postura ha trobat en alguns grups polítics – els que han presentat esmenes a la totalitat, és a dir, que s'han posicionat en contra que es debateixi la nostra ILP – posa de manifest que hi ha alguna cosa que no funciona bé.

Per què es volen negar al debat? Per què s'oposen a defensar la salut democràtica que hi hauria d'haver al Parlament? Quins són els arguments que fan servir per intentar evitar que els diputats respectin la voluntat de les més de 180.000 persones que han avalant amb la seva signatura aquesta ILP? Creiem fermament que aquestes són preguntes que mereixen una resposta, ja que es tracta de defensar el sistema democràtic, l'activitat parlamentària consubstancial a aquesta i la llibertat d'expressió.

La defensa de determinats arguments s'ha de fer, precisament, amb arguments, i no intentant de callar les veus dels que pensen diferent. El Parlament, com tots els parlaments basa la seva activitat precisament en aquesta activitat: el debat. I presentar esmenes a la totalitat perquè una proposta no sigui debatuda, és senzillament , no entendre en què consisteix la responsabilitat democràtica que recau sobre els parlaments.

La llibertat d'expressió i el debat democràtic: això és el que s'està intentant bloquejar, creiem que la societat, definitivament, no dona suport a la falta d'aquestes llibertats que ens fan involucionar cap a èpoques més obscures de la nostra històra. D'altra banda, les centenars de debats que s'estan duent a terme sobre aquesta qüestió en tots els mitjans de comunicació reflecteixen que aquest debat existeix a la societat, de manera que no s'entendria que el debat social no arribés al Parlament que ha de complir, no només en aquesta oportunitat sinó sempre, amb la seva principal funció de representativitat democràtica, ja que vetar el debat col·locaria l'activitat parlamentària en uns terrenys massa allunyats dels ciutadans i els votants, quelcom no desitjable en cap societat democràtica.

Al mateix temps, s'ha donat a conèixer un manifest fet per la indústria taurina i firmant per nombrosos personatges de diferents àmbits, un manifest que, segons ells, és a favor de les llibertats. Estem convençuts que moltes d'aquestes personalitats han estat manipulades i han firmat una cosa amb la qual no estan d'acord. Per què? Perquè si s'hagués presentat aquest manifest abans d'un debat en el qual s'anés a votar per “toros sí, toros no” hagués complert amb la seva funció; però no, el manifest es presenta ara, abans de la votació de les esmenes a la totalitat, fet que el converteix en un manifest la finalitat de la qual és la de pressionar perquè no existeixi la llibertat de debatre i la llibert d'expressió d'idees al Parlament, per molt que el titulin com “a favor de les llibertats”, el que estan fent és exactament el contrari, intentant d'empantanegar la llibertat del debat.
Per aquest motiu, creiem que els firmants del manifest taurí o han estat manipulats i no se'ls ha explicat en què consisteix la votació del pròxim 18 de desembre, o són persones a les quals la democràcia els importa ben poc pretenent minar les bases d'aquesta, evitat que es parli de tot allò que pot resultar-los individualment incòmode.

I és que hem de recordar novament que la democràcia ve de la mà del debat, i el debat afavoreix l'evolució del pensament, de les idees i de les societats. Confiem que els diputats votaran a favor de la democràcia i del debat de les idees. En conclusió, que votaran a favor de la seva pròpia raó de ser.


DEBATE: LA RAZÓN DE SER DE LOS PARLAMENTOS

Cada día la maquinaria taurina utiliza nuevos argumentos para que la Iniciativa Legislativa Popular para abolir las 'corridas de toros' a Cataluña puesta en marcha por nuestra plataforma, no reciba el apoyo de los parlamentarios catalanes. Están en su derecho, sí, pero queremos puntualizar que estos argumentos tienen un trasfondo antidemocrático y preocupante.

Hay que dejar clara una cosa, y que nadie se confunda: el viernes 18 de diciembre de 2009 no se votará si Cataluña decide o no prohibir las 'corridas de toros', lo que se votará es si la cuestión tiene que ser debatida o no. Que la industria taurina no quiera que se lleve a debate nuestra propuesta es una cosa que se puede entender, todo y que no es justificable; y la cobertura que esta postura ha encontrado en algunos grupos políticos - los que han presentado enmiendas a la totalidad, es decir, que se han posicionado en contra que se debata nuestra ILP - pone de manifiesto que hay alguna cosa que no funciona bien.

¿Por qué se quiere negar al debate? ¿Por qué se oponen a defender la salud democrática que tendría que haber en el Parlamento? ¿Cuáles son los argumentos que utilizan para intentar evitar que los diputados respeten la voluntad de las más de 180.000 personas que han avalando con su firma esta ILP? Creemos firmemente que éstas son preguntas que merecen una respuesta, ya que se trata de defender el sistema democrático, la actividad parlamentaria consustancial a ésta y la libertad de expresión.

La defensa de determinados argumentos se tiene que hacer, precisamente, con argumentos, y no intentando callar las voces de los que piensan diferente. El Parlament, como todos los parlamentos basa su actividad precisamente en esta actividad: el debate. Y presentar enmiendas a la totalidad para que una propuesta no sea debatida, es sencillamente, no entender en qué consiste la responsabilidad democrática que recae sobre los parlamentos.

La libertad de expresión y el debate democrático: eso es lo que se está intentando bloquear, creemos que la sociedad, definitivamente, no da apoyo a la falta de estas libertades que nos hacen involucionar hacia otras épocas más oscuras de nuestra històra. Por otra parte, los centenares de debates que se están llevando a cabo sobre esta cuestión en todos los medios de comunicación reflejan que este debate existe en la sociedad, de manera que no se entendería que el debate social no llegara al Parlament, que tiene que cumplir, no sólo en esta oportunidad sino siempre, con su principal función de representatividad democrática, ya que vetar el debate colocaría la actividad parlamentaria en unos terrenos demasiado alejados de los ciudadanos y los votantes, algo no deseable en ninguna sociedad democrática.

Al mismo tiempo, se ha dado a conocer un manifiesto hecho por la industria taurina y firmando por numerosos personajes de diferentes ámbitos, un manifiesto que, según ellos, es a favor de las libertades. Estamos convencidos que muchas de estas personalidades han sido manipuladas y han firmado una cosa con la cual no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque si se hubiera presentado este manifiesto antes de un debate en el cual se fuera a votar por "toros sí, toros no” hubiera cumplido con su función; pero no, el manifiesto se presenta ahora, antes de la votación de las enmiendas a la totalidad, hecho que lo convierte en un manifiesto la finalidad de la cual es la de presionar para que no exista la libertad de debatir y la libertad de expresión de ideas en el Parlament, por mucho que lo titulen como "a favor de las libertades", lo que están haciendo es exactamente el contrario, intentando empantanar la libertad del debate.

Por este motivo, creemos que los firmants del manifiesto taurino o han sido manipulados y no se les ha explicado en qué consiste la votación del próximo 18 de diciembre, o son personas a las cuales la democracia les importa bien poco pretendiendo minar las bases de ésta, evitando que se hable de todo aquello que puede resultarles individualmente incómodo.

Y es que tenemos que recordar nuevamente que la democracia viene de la mano del debate, y el debate favorece la evolución del pensamiento, de las ideas y de las sociedades. Confiamos en que los diputados votarán a favor de la democracia y del debate de las ideas. En conclusión, que votarán a favor de su propia razón de ser.

1 comentari:

Pedro ha dit...

Del que es tracte en definitiva, es quin grau de sensibilitat tenen els que votarán demá.Que la dreta voti en contra no em sorprendría.El que demano es que els parlamentaris que es diuen d´esquerra respectin aquests valors de solidaritat,compasió,simpatía amb el dolor alié amb els quals s´omplen la boca,i votin en contra d´aquesta festa de la barbarie i l´ignorancia.
Aquest es un requisit perque d´una vegada aquest pais es pogui denominar com pais modern;respectant la vida dels animals,nosaltres es fem una mica mes humans.